Privacybeleid

1. Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting Nationale Opera & Ballet, gevestigd te Amsterdam aan het Waterlooplein 22.

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacy wetgeving, zijn wij verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

 

2. Wij weten dat uw privacy belangrijk is voor u

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

In dit privacybeleid leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven. Verder bevat dit privacybeleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen. 

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van dit privacybeleid is beschikbaar op operaballet.nl/privacy. Wij raden u aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van dit privacybeleid aan u op te sturen.

Attentie: Door gebruik te maken van onze diensten en onze website en door uw persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens op de in dit Privacy beleid beschreven wijze worden verwerkt.

 

3. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze websites, abonnementhouders, donateurs, vrienden, ontvangers van onze nieuwsbrieven, deelnemers aan evenementen, sollicitanten, auditanten en personen die telefonisch, per post of email contact met ons opnemen.

 

4.  Hoe verzamelen wij persoonsgegevens over u?

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

  • direct van u, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of evenement, abonnementhouder wordt, donateur wordt, vriend wordt, een account aanmaakt op een van onze websites, telefonisch, per post of email contact met ons opneemt of via een van onze websites bij ons solliciteert, of aanmeldt voor een auditie;
  • direct van u wanneer u één van onze websites bezoekt, waaronder informatie die u aan ons verstrekt via contactformulieren op een van onze websites of wanneer u een van onze websites bezoekt, via het gebruik van cookies (die geplaatst kunnen worden wanneer u via de opt-in aangeeft om onze nieuwsbrieven te willen ontvangen of in onze nieuwsbrieven);
  • van derde partijen, bijvoorbeeld van bedrijven waarmee wij samenwerken zoals zaalhuurders;
  • door openbare bronnen / openbare registers (zoals bijvoorbeeld het Handelsregister of websites van bedrijven) te raadplegen, en door eigen onderzoek.

 

5. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze gegevens gebruiken en welke juridische grondslag wij hiervoor hanteren.

Persoonsgegevens
Naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens.

Doel
in het kader van uw registratie via de website voor een account (onder meer om kaarten te kunnen bestellen)
administratie en behandeling van verzoeken om inlichtingen, feedback en klachten
voor debiteuren- en crediteurenadministratie
klantenadministratie
administratie en beheer van sollicitaties en audities via de website
voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven of reclame-uitingen)

Persoonsgegevens
Geslacht en geboortedatum

Doel
voor verantwoording over publiekssamenstelling richting subsidiegever
klantenadministratie
voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven of reclame-uitingen)

Persoonsgegeven
Foto

Doel
bij een online sollicitatie of bij het aanmelden voor een auditie kunt u op vrijwillige basis uw foto uploaden

Persoonsgegeven
Bankrekeningnummer en/of creditcardnummer

Doel
in het kader van een transactie/donatie
voor debiteuren- en crediteurenadministratie
het nakomen van wettelijke verplichtingen

Persoonsgegeven
Aankoophistorie

Doel
voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven of reclame-uitingen)

Persoonsgegeven
IP adres en surfgedrag op de website

Doel
deze gegevens analyseren wij om onze website te verbeteren en ons aanbod beter af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers
voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven of reclame-uitingen)

Persoonsgegeven
Opt-in/opt-out voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven of reclame-uitingen)

Doel
om te registreren en opvolging te geven aan uw opt-in/opt-out indicatie

Persoonsgegeven
Beelden van onze beveiliging

Doel
om onze eigendommen, onze bedrijfsvoering en ons personeel te beschermen

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingsactivtiteiten zijn uitvoering van een overeenkomst (o.a. bij transacties, sponsoring en donatie overeenkomsten), gerechtvaardigd belang (o.a. in geval van het versturen van nieuwsbrieven of reclame-uitingen waarbij ons belang erin gelegen is om u gericht op de hoogte te kunnen houden van onze voorstellingen en overige activiteiten, om u uit te kunnen nodigen voor evenementen, om onze data base actueel te kunnen houden en – in geval van beveiligingsbeelden – ter bescherming van onze eigendommen, bedrijfsvoering en personeel), wettelijke verplichting en/of toestemming.

 

6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In sommige gevallen zullen wij uw identificatie en contactgegevens met derde partijen delen, zoals dienstverleners die wij contracteren (bijvoorbeeld IT dienstverlener of postbedrijven) en externe partijen als zaalhuurders. In de meeste gevallen delen wij uw persoonsgegevens met derde partijen die zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte.

In die gevallen dat we uw persoonsgegevens delen met partijen die gevestigd zijn buiten  de Europese Economische Ruimte nemen we alle nodige stappen om een correct beschermingsniveau te garanderen in de zin van de AVG. In het algemeen zullen we de met de betreffende derde partij de standard contractual clauses (zoals goedgekeurd door de Europese Commissie) aangaan.

Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).

 

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang de (klant/leveranciers of andere) relatie duurt. Bij opzegging van de klantrelatie zullen wij uw persoonsgegevens binnen een maand na opzegging van deze relatie verwijderen. Enkele gegevens, zoals uw e-mailadres, zullen wij bewaren om bijvoorbeeld indien u heeft aangegeven geen nieuwsbrieven meer van ons te willen ontvangen, bij te kunnen houden dat we u in de toekomst niet meer ongevraagd zullen benaderen.

In het geval van een (on-line) sollicitatie of een aanmelding voor een auditie bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar na afronding van het sollicitatie- of auditieproces mits u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u hier geen toestemming voor heeft gegeven, zullen wij uw persoonsgegevens binnen vier weken na beëindiging van de sollicitatie procedure verwijderen.

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt (zoals beschreven in hoofdstuk 5 hierboven). Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

 

8. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico's die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

 

9. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft (onder omstandigheden) het recht:

  • op informatie en inzage van uw gegevens;
  • op verbetering van persoonsgegevens;
  • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
  • op beperking van de verwerking;
  • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kunt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze privacy officer via e-mail: privacy@operaballet.nl.
Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Modelbrieven 
Wilt u weten welke persoonlijke gegevens Nationale Opera & Ballet van u heeft of wilt u mogelijke onjuistheden wijzigen of verwijderen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen met behulp van een van deze modelbrieven.

 

10. Wat in het geval van fotografie, video-opnames en registraties?

Fotografie en video-opnames
In ons theater worden soms foto’s of video-opnamen gemaakt, bijvoorbeeld in de foyer – tijdens een evenement of voor- of na een voorstelling – of in de zaal tijdens een voorstelling. Het beeldmateriaal wordt vervolgens gebruikt voor archief- of publicatiedoeleinden en kan worden gepubliceerd op de websites en/of social-media-kanalen van (partners van) Nationale Opera & Ballet. Indien u niet herkenbaar in beeld wilt komen, kunt u dit voorafgaand aan de voorstelling of het evenement aangeven bij de fotograaf of videograaf, of bij een van onze theatermedewerkers. Wij zullen dan proberen om zo veel mogelijk rekening te houden met uw wensen. Let op: bovenstaande geldt uitsluitend voor foto’s en video’s die worden gemaakt door of in opdracht van (medewerkers van) Nationale Opera & Ballet. Wij hebben helaas geen invloed op de activiteiten van uw mede-bezoekers of andere partijen.

Videoregistraties van voorstellingen
Van tijd tot tijd worden er videoregistraties gemaakt van onze voorstellingen. Het kan hierbij gebeuren dat bezoekers van de betreffende voorstelling – al dan niet herkenbaar – op de registratie te zien zijn. Indien u niet herkenbaar in beeld wilt komen, kunt u dit vooraf aangeven door een e-mail te sturen naar klantenservice@operaballet.nl. Wanneer er tijdens een voorstelling een videoregistratie wordt gemaakt, maken wij dit vooraf kenbaar bij de ticketverkoop, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

 

11. Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met onze privacy officer via privacy@operaballet.nl.