Officiële naam

Statutaire naam: Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds
Populaire naam: Nationale Opera & Ballet Fonds

 

KvK-nummer en RSIN-nummer

KvK nummer: 67493939
RSIN: 857027311

 

Rekeningnummer

Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds
IBAN NL20 ABNA 0540179523

 

Contactgegevens

Bezoekadres: Waterlooplein 22, 1011 PG Amsterdam
Postadres: Postbus 16822, 1001 RH Amsterdam

 

Stoelen grote zaal

De doelstelling 

De stichting heeft ten doel het bevorderen en al dan niet in materiële zin ondersteunen van De Nationale Opera, Het Nationale Ballet en Nationale Opera & Ballet, samen Stichting Nationale Opera & Ballet.

Doel en missie

De stichting heeft ten doel het bevorderen en al dan niet in materiële zin ondersteunen van De Nationale Opera, Het Nationale Ballet en Nationale Opera & Ballet, samen Stichting Nationale Opera & Ballet.

Deze steun moet bijdragen aan de vergroting van het draagvlak voor Nationale Opera & Ballet en aan het behoud van de opera- en balletproducties op het hoogste internationale niveau. Het is voor Stichting Nationale Opera & Ballet van steeds groter belang om substantiële eigen middelen te genereren. 

De Stichting tracht haar doel te bereiken door middel van (onder andere):

  • Het werven van (particuliere) vrienden en begunstigers van de Stichting alsmede het organiseren van activiteiten voor hen;
  • Het aantrekken, beheren en beleggen van gelden;
  • Het uitkeren van gelden aan Stichting Nationale Opera & Ballet, in het kader van het door Stichting Nationale Opera & Ballet geformuleerde beleid en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2 en 4.3 van de statuten, en het verrichten van al zodanige rechtmatige activiteiten die nodig, nuttig of wenselijk zijn voor het bevorderen, tot stand brengen of bereiken van de doelstellingen van de Stichting.

Het doel van Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds is het (financieel) ondersteunen van De Nationale Opera, Het Nationale Ballet en Nationale Opera & Ballet, samen Stichting Nationale Opera & Ballet. Het is voor Stichting Nationale Opera & Ballet van steeds groter belang om substantiële eigen middelen te genereren.

 

Bestuurssamenstelling

Tom de Swaan – voorzitter
Eric Bal - penningmeester
Else Bos
Marloes Brans
Rose Damen
Lieve Declercq
Isabel Fernandez
Frederik Redelé
Duco Sickinghe
Humberto Tan
Victoria van Tets

Beloningsbeleid

Van het bestuur
Op grond van artikel 5.11 van de statuten genieten bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

Van het in dienst zijnde personeel
De stichting heeft geen personeel in dienst.

Jaarverslagen, financiële verantwoording en beleidsplan

Hier vindt u de jaarverslagen van 2018 t/m 2023, de financiële verantwoording en het beleidsplan van Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds.

Ballerina's achter de schermen

Stichting Het Nationale Ballet Fonds

Sinds 1 januari 2018 is Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds gefuseerd met ANBI Stichting Het Nationale Ballet Fonds.