Bezoekersvoorwaarden en Huisregels

Nationale Opera & Ballet brengt u graag op de hoogte van de huisregels en bezoekersvoorwaarden.

Op uw toegangsbewijs (ticket) en tijdens het Evenement in het Theater van Nationale Opera & Ballet zijn de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de specifieke Huisregels van Nationale Opera & Ballet (NO&B) van toepassing. Hieronder leest u over de rechten en plichten van Nationale Opera & Ballet en van u, als Bezoeker aan ons Theater.

Huisregels Nationale Opera & Ballet

In het Theater kan het hectisch en druk zijn. Het is ten alle tijden – ook onder druk, teleurstelling of tegenslag – ons doel om passend gedrag te vertonen. We helpen elkaar waar nodig en houden rekening met elkaars privacy en (persoonlijke) grenzen. We waarderen onze Bezoekers en onze collega’s. Daarbij hanteren wij hoge kwaliteitsnormen voor ons werk en zoeken we voortdurend naar manieren om onszelf, de organisatie, onze kunstvormen en de ervaring voor Bezoekers te verbeteren.

Wij vragen Bezoekers van ons Theater om rekening te houden met bovenstaand uitgangspunt, dat van toepassing is op alle Evenementen in Nationale Opera & Ballet. Daarom hebben wij voor de Bezoekers van Nationale Opera & Ballet  (NO&B) de volgende Huisregels opgesteld.

1. Begrippen

 • 1.1. In onze Huisregels worden dezelfde begrippen gebruikt als in de Bezoekersvoorwaarden. Wilt u deze begrippen nalezen, dan verwijzen we u graag naar artikel 1.2. van de Bezoekersvoorwaarden.
   
 • 1.2. In aanvulling op bovengenoemde begrippen wordt verstaan onder:
   
 • a. Bezoekersvoorwaarden: de VSCD Bezoekersvoorwaarden.
 • b. Theater: het fysieke Gebouw van het Podium, waaronder ook dient te worden begrepen dat deel van de aan het Gebouw grenzende (openbare) weg of een andere Plaats waartoe het NO&B op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is. Ook wel samen "Gebouw" genoemd.
 • c. NO&B: Stichting Nationale Opera & Ballet, ook wel "Podium" en/of "Wij" genoemd. Bezoekadres: Amstel 3, 1011 PN Amsterdam.
 • d. Voorstelling: iedere uitvoering, voorstelling of manifestatie die plaatsvindt in het Theater of via een digitale livestream georganiseerd wordt door NO&B, ook wel "Evenement" genoemd.
 • e. U: de Bezoeker van een van onze Voorstellingen.

2. Toegang tot het Gebouw en het Evenement

 • 2.1. Ingang open. De ingang tot de foyer van NO&B is meestal vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling geopend. Kijk in uw bevestigings-e-mail voor de actuele openingstijden van de zaal.
   
 • 2.2. Kortingskaart gereedhouden. Als u gebruik maakt van een toegangsbewijs waarop een kortingsregeling (CJP, Stadspas, Cultuurkaart e.d.) van toepassing is, moet u zich kunnen legitimeren met de bedoelde kortingskaart. Als u gebruik maakt van de My Muse & Me-korting, heeft u een legitimatiebewijs met geboortedatum nodig. Kunt u geen kortingskaart tonen, dan heeft u geen recht op de betreffende korting. In dat geval kan NO&B uw toegangsbewijs, onder bijbetaling, omwisselen tegen een toe-gangsbewijs zonder korting.
   
 • 2.3. Voorkom teleurstellingen, kom op tijd. Onze Voorstellingen beginnen stipt op tijd. Het is daarom belangrijk om op tijd in de zaal te zijn. Bezoekers die na aanvang van de Voorstelling arriveren, lopen het risico niet meer tot de zaal toegelaten te worden. Na aanvang van de voorstelling sluiten de deuren van de zaal en is het niet meer toegestaan de zaal te betreden, zodat reeds zittende Bezoekers ongestoord van de voorstelling kunnen genieten.
   
 • 2.4. Laatkomers. Bezoekers die na aanvang van de Voorstelling zijn gearriveerd en niet meer in de zaal kunnen worden toegelaten, kunnen de voorstelling volgen via de tv-monitor in de foyer. Afhankelijk van de drukte in de foyer, kan er hiervoor een maximumaantal Bezoekers gelden. Bij voorstellingen met een pauze, kunt u tijdens deze pauze alsnog uw plaats in de zaal innemen.

3. Garderobe

 • 3.1. Garderobe gratis en verplicht. In aanvulling op artikel 4.6. van de Bezoekersvoorwaarden geldt het volgende: uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om uw jas, tas en (hand)bagage mee de zaal in te nemen. Wij verzoeken u daarom uw jas, tas en (hand)bagage af te geven bij de garderobe. Tassen kleiner dan 40 cm x 35 cm x 10 cm zijn toegestaan in de foyer en in de zaal. Tassen groter dan 40 cm x 35 cm x 10 cm zijn niet toegestaan en dienen bij de garderobe afgegeven te worden. Het gebruik van de garderobe is gratis voor Bezoekers.
   
 • 3.2. Laat waardevolle spullen thuis. Hoewel NO&B de grootste zorg betracht bij het aanbieden van de garderobe-mogelijkheid, wijzen we u erop dat het gebruik van de garderobe geheel op eigen risico is. NO&B is niet aansprakelijk voor vermissing van en/of schade aan bij de garderobe afgegeven spullen (inclusief inhoud).

4. Rookverbod

 • 4.1. Het rookverbod, opgenomen in artikel 4.5. van de Bezoekersvoorwaarden, geldt ook binnen een straal van vijftien meter rondom het Gebouw en op de balkons.

5. Eten en drinken

 • Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte etens- en drinkwaren te nuttigen in het Gebouw. In de foyer zijn er mogelijkheden om eten en drinken te kopen. Dit dient ook in de foyer genuttigd te worden. Etens- en drinkwaren zijn niet toegestaan in de zaal en mogen niet mee naar buiten genomen worden.

6. Respectvol gedrag

 • 6.1. Bij NO&B verwelkomen wij Bezoekers zo gastvrij mogelijk. We streven ernaar een veilige, diverse en inclusieve omgeving voor onze Bezoekers en collega's te creëren, waarin iedereen elkaar gelijk is, en elkaar met respect en vertrouwen benadert. We maken geen onderscheid in leeftijd, geslacht, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, handicap, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, uiterlijk, religie, politieke voorkeur of geloofsovertuiging. Wij verwachten van u hetzelfde.
   
 • 6.2. Schelden, discriminerende taal, schreeuwen, bedreigingen, intimidatie en ongewenste aanraking van andere bezoekers en/of onze collega's vinden wij ongewenst gedrag. Dergelijke uitlatingen of gedragingen, welke naar het uitsluitende oordeel van NO&B een verstoring van de rust, orde en veiligheid (kunnen) opleveren of de voorstelling of andere Bezoekers (kunnen) hinderen, zijn niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor het nalaten van bepaalde uitlatingen of gedragingen en het dragen van ongepaste of provocerende kleding.
   
 • 6.3. In aanvulling op artikel 4.1. van de Bezoekersvoorwaarden is het een Bezoeker verboden om zich, naar het uitsluitende oordeel van NO&B, op enigerlei wijze storend, hinderlijk of anderszins grensoverschrijdend, ongewenst of ongepast te gedragen.

7. Schade

 • 7.1. Het is een Bezoeker verboden om schade toe te brengen aan goederen of personen of zich zodanig (hinderlijk) te gedragen dat dergelijke schade dreigt. In het bijzonder is het niet toegestaan om op het podium te klimmen, om op stoelen te gaan staan, en om met voorwerpen (waaronder vloeistoffen) te gooien. Schade wordt op de overtreder(s) verhaald.
   
 • 7.2. Constateringen van strafbare feiten (waaronder begrepen en niet beperkt tot diefstal) zullen aan de politie worden gemeld. Onze collega's zijn in een dergelijk geval bevoegd om een aanhouding te verrichten en de betreffende persoon over te dragen aan de politie.

8. Aanwijzingen NO&B

 • 8.1. Bezoekers zijn verplicht om aanwijzingen en instructies van zodanig kenbare NO&B-medewerkers en beveiligers op te volgen.
   
 • 8.2. Bezoekers zijn verplicht in het Gebouw hun ticket te laten zien en/of zich te identificeren, als medewerkers van NO&B daarom vragen.

9. Rechten van NO&B

 • 9.1. Bij een overtreding van één of meer bepalingen in de Bezoekersvoorwaarden en/of onze Huisregels, is de Bezoeker van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. NO&B is dan gerechtigd de koop van het toegangsbewijs met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, bijvoorbeeld door het ongeldig maken van het toegangsbewijs. Een ongeldig gemaakt toegangsbewijs geeft geen recht (meer) op toegang tot het betreffende Evenement. NO&B kan, indien zij dit gereden acht, aanvullend de betreffende Bezoeker de (toekomstige) toegang tot het Gebouw en Evenementen ontzeggen, al dan niet door het ongeldig maken van andere toegangsbewijzen.
   
 • 9.2. NO&B is voorts gerechtigd de Bezoeker,
   
 • a. die tijdens een of meer bezoeken aan een Evenement een of meer verplichtingen uit de Bezoekersvoorwaarden en/of Huisregels heeft overtreden; en/of
 • b. waarbij een, naar mening van NO&B, gerechtvaardigde vrees bestaat voor een (nieuwe) overtreding van een of meer verplichtingen uit de Bezoekersvoorwaarden en/of Huisregels; en/of
 • c. die anderszins wangedrag vertoont of heeft vertoond naar de redelijke mening van een leidinggevende functionaris van het NO&B,

  de (verdere) toegang tot het Gebouw en Evenement(en) voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen, zonder opgaaf van redenen, en zo nodig de Bezoeker te (laten) verwijderen.
   

 • 9.3. NO&B behoudt zich voorts het recht voor de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw en Evenement(en) te ontzeggen, en de Bezoeker zo nodig te (laten)verwijderen, indien NO&B dit in redelijkheid nodig acht ter handhaving van de rust, orde en veiligheid tijdens een Evenement.
   
 • 9.4. In een situatie zoals bedoeld onder 9.1, 9.2 en/of 9.3, heeft de Bezoeker geen recht op restitutie van het bedrag (inclusief servicekosten) waarvoor hij het toegangsbewijs heeft gekocht noch recht op een (aanvullende) (schade)vergoeding of compensatie.
   
 • 9.5. NO&B is gerechtigd deze Huisregels eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal NO&B de Bezoeker tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien de Bezoeker een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Bezoeker een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de Bezoeker de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde Huisregels in werking treden.

Indien u naar aanleiding van de Bezoekersvoorwaarden of onze Huisregels vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via klantenservice@operaballet.nl of 020-6255455. Indien u overlast of wangedrag van anderen wilt melden, kunt u een van onze collega's in het Theater aanspreken.