ANBI Ballet

Het Nationale Ballet Fonds is een "Algemeen Nut Beogende Instelling", een zg. ANBI. Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI's verplicht om via internet informatie te verstrekken.

De (officiële) naam

Statutaire naam

Stichting het Nationale Ballet Fonds
 

Populaire naam

Het Nationale Ballet Fonds

Het RISN of fiscaal nummer
 

KvK nummer

41212806

Fiscaal nummer

NL8028.48989B01
 

Contact gegevens

Bezoekadres

Waterlooplein 22
1011 PG Amsterdam
 

Postadres

Postbus 16822
1001 RH Amsterdam

De Doelstelling

Doel, missie en bestaansreden

De stichting heeft ten doel het bevorderen en al dan niet in materiële zin ondersteunen van de activiteiten van Het Nationale Ballet.

De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van (onder andere)
a.Het werven van personen als begunstigers van de stichting
b.Het verstrekken aan Het Nationale Ballet van al dan niet geldelijke ondersteuning voor:

i.Het creëren van nieuwe balletten
ii.Het mogelijk maken van tournees
iii.Het publiceren van bijzondere uitgaven
iv.Het laten ontwerpen en uitvoeren van decors, kostuums of lichtontwerp

c.Het bijdragen aan de beroepsontwikkeling en het welzijn van dansers
d.Alle toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Bekijk hier het beleidsplan:
Beleidsplan Het Nationale Ballet Fonds 2013 (pdf)

Bestuurssamenstelling
 

naam

functie

Jan Haars

voorzitter
 

Robert Kreder

penningmeester

Michiel Wijsmuller

secretaris
 

Diana van Everdingen

bestuurslid

Els van der Plas

bestuurslid
 

Carel van der Spek

bestuurslid

Briene Zijlmans

bestuurslid
 

Het beloningsbeleid

Van het bestuur

Op grond van artikel 3.9 genieten bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.
 

Van het in dienst zijnde personeel

De stichting heeft geen personeel in dienst.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Verslag van uitgeoefende activiteiten 2012

Bekijk hier het verslag:
Activiteiten Het Nationale Ballet Fonds 2013 (pdf)

Financiële verantwoording

Balans, staat van baten en lasten en toelichting hierop

Bekijk hier de financiële informatie:
Balans, baten en lasten, toelichting (pdf)